Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I

REGULAMIN REKRUTACJI DO  KLASY PIERWSZEJ

GIMNAZJUM im. POLSKICH NOBLISTÓW W MĄKOLNIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

  1. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego (dzieci w wieku pięciu, trzech i czterech lat) oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie przeprowadza się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym
    w szczególności ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,   uchwałę nr V/16/2015  Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 20 lutego 2015 roku  oraz Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie. 
  2. Regulamin określa zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Sompolno.

Rozdział II

§ 2

Tok i zasady postepowania rekrutacyjnego określa § 53 Statutu Zespołu Szkół nr 3
w Mąkolnie.

§ 3

1) do pierwszej klasy gimnazjum przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z obwodu szkoły,

2) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3)wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy gimnazjum składa rodzic/prawny opiekun zgodnie z terminami podanymi przez kuratora oświaty.

4) dodatkowe kryteria rekrutacji do pierwszej klasy gimnazjum:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 10 pkt.,

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 7 pkt.,

c) liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów – 5 pkt.,

5) w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, o przyjęciu decydować będzie kolejność składania wniosków w raz z dokumentacją (kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica)

6) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2015/2016 do publicznego gimnazjum, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa Wielkopolski  Kurator Oświaty. (termin ogłoszenia kandydatów przyjętych i nieprzyjetych na rok szkolny 2015/2016 wyznaczony przez WKO – 03.07.2015 r., termin składania świadectw do 30.06.2015 r.)

7) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora,

8)  komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości.  

§ 4

Komisja Rekrutacyjna

1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły.

2. W skład komisji wchodzą:

a)      Zastępca dyrektora szkoły,

b)      Referent szkoły,

c)      Nauczyciele  uczący w gimnazjum .

3. Komisja rekrutacyjna działa od powołania do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w szczególności:

1)      Kieruje pracami związanymi z realizacją obowiązujących zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, klas I szkoły podstawowej i gimnazjum.

2)      Zwołuje posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

3)      Przechowuje dokumentację z przebiegu rekrutacji.

4)      Zapoznaje członków Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z ich obowiązkami
i nadzoruje pracę komisji zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w szczególności:

1)      Współpracuje z sekretariatem szkoły przy przyjmowaniu dokumentów kandydatów (w terminach i formie zgodnie z harmonogramem)

2)      Dokonuje przeliczania punktów rekrutacyjnych  i weryfikuje dane kandydatów.

3)      W wyznaczonym terminie upublicznia wyniki rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4)      Sporządza protokół z przebiegu prac komisji. 

§ 5

Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko pobiera nauką w szkole.
  2. Dane osobowe nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postepowanie nie zostało zakończone wyrokiem prawomocnym.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Zasady rekrutacji zostały przyjęte na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
i zamieszczone w Statucie Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie w dniu 26 lutego 2014 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej.  

Nie udało się załadować pogody.

Zespół Szkół Nr 3

w Mąkolnie

E-mail:

zs3makolno@op.pl

  • Odwiedziny: 251412
  • Do końca roku: 310 dni
  • Do wakacji: 117 dni
Zaloguj się